CAMI (CASTRENSIS MISERIA)

Tábornické zkoušky se začínají plnit po splnění zkoušek nováčkovských. Na splnění CAMI je jeden pokus. Plnit CAMI lze maximálně do 31. 12. roku, v němž člen dovrší 25 let věku.

Po splnění Tábornických zkoušek se člen stává Táborníkem a získává nášivku na krojovou košili.

I Oddíl

 • Znám stručnou historii oddílu a jeho začlenění v ČSOP. Vím, jak je organizována oddílová činnost po praktické i finanční stránce a kompletně zorganizuji víkendovou výpravy.
 • Nejméně třikrát jsem se zúčastnil letního tábora oddílu. Zúčastním se víkendového setkání vedoucích a instruktorů oddílů nebo jsem úspěšným absolventem kurzu pro vedoucí oddílu nebo tábora.
 • Pravidelně se zúčastňuji oddílových akcí. Mám zápisník, ve kterém mám vše potřebné pro plnění Nováčkovských a Medvíděcích zkoušek.
 • Aktivně se podílím na příchodu nováčků do oddílu. Prodiskutuji s radou starších svoji další činnost v oddíle.

II Vlastivěda

 • Znám základy turistického zeměpisu naší republiky atraktivní přírodní (NP, CHKO, pohoří a řeky) a historická (hrady, zámky, města) místa pro turistiku a výpravy.
 • Orientuji se v Praze (mosty, náměstí, ulice, nádraží, výpadovky, historické památky).
 • Znám stručnou chronologii českých a světových dějin a významné osobnosti.
 • Znám stručnou historii a soudobé možnosti místa svého bydliště.

III Všeobecné znalosti

 • Mám splněnou alespoň jednu odborku.
 • Znám všechny důležité dopravní značky a pravidla silničního provozu nebo vlastním řidičský průkaz. Orientuji se v možnostech cestování po Praze a ČR, umím vyhledat dopravní spojení všemi způsoby (JŘ, internet, aplikace).
 • Seznámím ostatní členy oddílu se svými zájmy (kulturní, sportovní, estetické, duchovní apod.). Mám všeobecný přehled o celospolečenském dění.
 • Orientuji se na internetu, znám způsoby efektivní elektronické komunikace.

IV Tábornictví

 • Dobře ovládám práci s buzolou a mapou v terénu a znám všechny mapové značky.  Připravím trasu na jednu výpravu mimo značené cesty. Ovládám práci s elektronickou mapou.
 • Rozdělám oheň za každého počasí. Připravím alespoň jeden slavnostní oheň.
 • Znám nejméně 15 uzlů a jejich použití, upletu turbánek.
 • Znám základní druhy turistického a tábornického vybavení. Umím perfektně použít plachtu na výpravu, vím jak použít celtu. Znám základy přežití v přírodě za extrémních podmínek.

V Příroda

 • Znám stupně ochrany přírody a krajiny v ČR. Dokonale rozumím bodům 5.2. a 5.3. v Nováčkovských zkouškách. Znám základní ekologické termíny.
 • Znám nejméně 20 stromů, 50 bylin (z toho alespoň 5 chráněných) a 10 hub (z toho alespoň 5 jedlých). Zmíním se o vlastnostech a použití některých rostlin a hub.
 • Poznám nejčastější živočichy naší přírody, některé poznám i podle stop
 • Umím najít na noční obloze cirkumpolární souhvězdí a nejvýznamnější souhvězdí jednotlivých ročních období.

VI Dovednost a bystrost

 • Aktivně se podílím na materiální přípravě etapových her a oddílové činnosti. Zúčastním se stavby letního tábora oddílu.
 • Umím vysílat i přijímat Morseovu abecedu, znám několik složitějších šifer.
 • Umím vařit pro skupinu lidí. Znám základní kuchařské postupy.
 • Připravím si a zorganizuji jednu velkou terénní hru na oddílovou výpravu a nejméně dvě nové hry na oddílové schůzky.

VII Zdravověda

 • Dokáži poskytnout první pomoc v situacích bezprostředně ohrožujících život a dokonale rozumím bodu 7.3. v Nováčkovských zkouškách. Zúčastním se celodenního kurzu základní první pomoci u dospělých či dětí nebo jsem úspěšným absolventem kurzu zdravotníka zotavovacích akcí.
 • Znám obsah pochodové lékárny a základní léky a zdravotnické pomůcky, a vím jak je použít.
 • Znám způsoby léčby běžných dětských nemocí. Dokáži během výprav reagovat na akutní zdravotní problémy a úrazy členů oddílu.
 • Znám právní úpravu první pomoci, důležitá telefonní čísla a vyznám se v navigaci první pomoci v terénu i ve městě. Znám zdravotní problémy své i svých blízkých.

VIII Tělesná zdatnost

 • Uplavu 500 metrů a 10 metrů pod vodou.
 • Ujdu se zátěží 20 km.
 • Udělám 4 shyby (holky 2 shyby nebo 23 sekund ve visu) a 30 kliků.
 • Udělám 100 dřepů.

(Oddíl tělesná zdatnost platí pouze pro tělesně neomezené jedince.)