Ochranář – Ekolog

  1. Zná základní pojmy, ví, co se skrývá pod názvy ekologie, ekosystém, biodiverzita, biotop.
  2. Co považuje za největší problémy životního prostředí z celosvětového hlediska.
  3. Které problémy je třeba řešit v rámci naší republiky.
  4. Kterými znečišťujícími látkami je nejvíce zatěžováno ovzduší, kterými voda, půda.
  5.  Jak jsou ohrožovány živé organismy. Jak vypadá potravní řetězec.
  6. Jakým způsobem lze působení znečišťujících látek na jednotlivé složky životního prostředí omezit nebo úplně odstranit.
  7. Jak lze řešit problematiku stále se zvětšujícího množství odpadů.
  8. Jakou výrobu elektrické energie považuje za nejekologičtější, jakým způsobem lze energii šetřit. Názor na výstavbu atomových elektráren.
  9. Zná alespoň deset druhů ohrožených nebo vymírajících rostlin nebo živočichů.
  10. Všechny znalosti hojně využívá při činnosti oddílu, chová se šetrně k životnímu prostředí, sleduje různé zajímavosti a sděluje je vhodnou formou i ostatním.